Disclaimer

On March 27, 2012, in Uncategorized, by adminIn deze disclaimer wordt verstaan onder:

 1. de webpagina: iedere webpagina waarin  de uitgever een   hyperlink naar deze disclaimer opneemt met  de intentie deze   disclaimer daarop te laten gelden;
 2. de uitgever: de bevoegde uitgever van  de webpagina;
 3. gebruik(en): onder meer inladen,  inloggen, opvragen,   raadplegen, lezen, bekijken,  beluisteren, bewerken, invullen (van   formulieren),  verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren,   doorzenden,  verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van    rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 4. u: de al dan niet vertegenwoordigde  natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 5. de inhoud: onder meer teksten,  afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten  en/of andere objecten;
 6. schade: directe of indirecte schade  van welke aard dan ook,   onder meer verloren data en zaken,  gederfde omzet, winst of ander   economisch nadeel.
 7. Het onderstaande is van toepassing op de  webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze  disclaimer.
 8. De uitgever spant er zich voor in de  inhoud van de webpagina   regelmatig te actualiseren en/of aan te  vullen. Ondanks deze zorg   en aandacht is het mogelijk dat de  inhoud onvolledig en/of onjuist   is.
 9. De uitgever verschaft de inhoud van de  webpagina in de staat   waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder  garantie of waarborg ten   aanzien van de deugdelijkheid,  geschiktheid voor een bepaald doel   of anderszins. De inhoud is  experimenteel en voor particulier   gebruik bedoeld.
 10. De uitgever is niet aansprakelijk voor  schade die is of dreigt   te worden toegebracht en voortvloeit uit  of in enig opzicht verband   houdt met het gebruik van de  webpagina of met de onmogelijkheid de   webpagina te kunnen  raadplegen.
 11. De uitgever mag de webpagina naar eigen  inzicht en op ieder   door hem gewenst moment (laten) veranderen  of beëindigen, met of   zonder voorafgaande verwittiging. De  uitgever is niet aansprakelijk   voor de gevolgen van verandering  of beëindiging.
 12. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever  niet verantwoordelijk   voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde  bestanden van derden.   Koppeling houdt geen bekrachtiging van die  bestanden in.
 13. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik  van de webpagina of de   inhoud daarvan kan een inbreuk op  intellectuele rechten,   regelgeving m.b.t. privacy, publicatie  en/of communicatie in de   breedste zin van het woord opleveren. U  bent verantwoordelijk voor   al hetgeen u vanuit de webpagina  verzendt.
 14. De uitgever behoudt zich het recht voor  om u de toestemming te   ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of  van bepaalde diensten die   op de webpagina zijn aangeboden,  gebruik te maken. In aansluiting   daarop kan de uitgever de  toegang tot de webpagina monitoren.
 15. Deze service is afhankelijk van de dienstverlening van een externe partij (WhatsApp). De door de externe partij geboden service kan op elk moment worden stopgezet. De webpagina is niet verantwoordelijk voor hierdoor geleden schade.
 16. U zal de uitgever, diens werknemers,  vertegenwoordigers,   licentiehouders, handelspartners en de  auteur van deze disclaimer   beschermen tegen en vrijwaren van  gerechtelijke en   buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen  e.d., inclusief de   kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d.  die door derden zijn   ingesteld ten gevolge van of gerelateerd  aan uw gebruik van de   webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke  regeling dan ook of de   rechten van derden

Linkpartners

Telecom
Mobiel-internet

 

Leave a Reply